การสอบใบขับขี่
การจองคิวอบรมในขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ใหม่) – ผ่านทางระบบอินเตอร์เนต

 • เข้าไปหน้า Web Browser พิมพ์ http://www.dlt.go.th/th/ ลงในช่อง url
 • ไปที่หัวข้อ บริการผ่านอินเตอร์เนต
 • เลื่อนไปข้างล่าง เลือกหัวข้อ "จองคิวอบรมใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) เฉพาะสำนักงานขนส่งพื้นที่ 5 (จตุจักร)"
 • เลือก "กรอกข้อมูลประวัติและจองที่นั่งอบรม”
 • หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนตามรายการต่อๆไป

การขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

หลักฐานประกอบคำขอ
 1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
  1. กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
  2. กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่เฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
ขั้นตอนการดำเนินการ

ต้องมีคิวอบรมก่อนดำเนินการอื่นๆ โดยสามารถจองคิวอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ

 • จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
 • จองคิวอบรมทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข 02-271-8888 ต่อ 4201-4 หรือโทร 1584
 • สำหรับผู้ที่จองคิวทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.00 เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้น จึงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 • คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่่มเติมเกี่ยวกับการจองคิวอบรม
 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2. ทดสอบสายตาทางลึก
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4. ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 3. อบรม (ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง)
 4. ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
 5. ทดสอบขับรถ
การทดสอบขับรถยนต์ให้ใช้ท่าทดสอบ ดังนี้

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดระเทียบทางเท้า
ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด
ท่าที่ 5 การกลับรถ
ท่าที่ 6 การขับรถเดินห้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

การขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี)
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่
 1. ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ยื่นก่อนใบใบขับขี่สิ้นอายุได้ไม่เกิน 60 วัน)
 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้
  1. มีอายุไม่ต้ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  2. มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
  3. มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
  5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
  6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
  8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว
  1. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
  2. ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
  3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
  4. ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
  5. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
  6. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือนร้อนของผู้อื่น
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  1. ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  2. ทดสอบสายตาทางลึก
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4. ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 3. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ
 • กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้อเขียน
 • กรณิสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ
การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล (ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่
 1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว
 2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
  2. ทดสอบสายตาทางลึก
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง
  4. ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 3. อบรม 1 ชั่วโมง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
หมายเหตุ
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแพทย์
การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ
หลักฐานประกอบคำขอ
 1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข ( พร้อมฉบับจริง )
 2. สำเนาประจำตัวประชาชน ( พร้อมฉบับจริง )
 3. สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ ( พร้อมฉบับจริง ) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ ***( พร้อมฉบับจริง )***
 4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ******( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
 5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ- สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
 6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ชำระค่าธรรมเนียม / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
หมายเหตุ กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
 1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
 2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
สถานที่ติดต่อ
 • ส่วนกลางติดต่อได้……ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 • ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ …….สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584